福岩寺梦访廓然于龙山路中见之

fú yán sì mèng fǎng kuò rán yú lóng shān lù zhōng jiàn zhī

shān gāo yè qì cūi fán shǔ,
zhú fēng wèi zuò nán xuān yǔ。
mèng súi róu lǔ dào xī xīng,
yǐ zhōu bù rù lóng shān wù。
xiāo xiāo sōng xià féng rùi láng,
wèn xìn yuǎn lái yì liáng kǔ。
jué lái dàn jì tán xiào huān,
bù shěng huān shí jìng hé yǔ。
wò kàn gōu dēng yī diǎn míng,
líng hǎi máng máng gé wú chǔ。
ān dé què rú qīng mèng zhōng,
zhàng lv̌ zhūi súi cháng ěr rǔ。
Processed in 0.179456 Second , 34 querys.