送正上人归黄龙

sòng zhèng shàng rén gūi huáng lóng

dào rén quán nán lái,
yīn zī pǒ chún měi。
guān qí lvè xiào pǒ,
yì zì bǎo fēng wèi。
xiāng kàn zuò zhōng rì,
gū yuè duò zhǐ shǔi。
dàn jiàn zhuàn qí jiān,
qīng yān xíng wèi yǐ。
zhāo lái hū qù wǒ,
qīu fēng dòng yī mèi。
shì wèn ān suǒ zhī,
xiào zhǐ qiān fēng lǐ。
qīu wǎn dāng xiāng xún,
jié bàn rù céng cùi。
Processed in 0.386533 Second , 34 querys.