余方登列岫爱西山思欲一游时皋上人来觅诗作此

yú fāng dēng liè xìu ài xī shān sī yù yī yóu shí gāo shàng rén lái mì shī zuò cǐ

xī shān céng cùi cháng yǐ tiān,
wǒ lái zhèng jí shè yàn qián。
chéng zhōng gāo gé shí zòng yǐ,
miào yǔ yǐ fù líng fāng xiān。
fāng jiāng jié bàn wèi yǒu lv̌,
ér zǐ nǎi gǎn fàn zhòng xiān。
hùi dāng pī yún luàn fēng dǐng,
què xià zhuó zú hán jiàn biān。
yáo zhī xiào yǔ shān dá xiǎng,
shī jù shí zuò hé bì biān。
jìu yán zhé gùi yì xì shì,
hǎi táng làn màn shāo qíng chuān。
gūi lái yǎng wū niàn qīng jìng,
yè wèi yāng xī yóu bù mián。
cǐ shī wèi dào yǐ rú jiàn,
xì wèi tú huà rén jiān chuán。
Processed in 0.493974 Second , 34 querys.