次韵汪履道

cì yùn wāng lv̌ dào

lǎo lái jiàn jué péng chái shǎo,
yè shì gū shàn huán zì zhào。
wéi shī gòu xí wèi quán chú,
lài yǒu wāng láng qià tóng diào。
cháng wén cóng lái yǐ lèi cóng,
gǔ fēng hū zuò hǔ yìng xiào。
jiāo dào jīn jiē zhāng zhǐ bó,
lǎo rén cháng guāi shǎo nián yuē。
yǔ jūn yī xiào sì sān qīu,
cǐ dào cháng lìng dòng kāi kuò。
Processed in 0.623382 Second , 34 querys.