予在龙安木蛇庵除夕微雪及晨未消作诗记之二首 其二

yú zài lóng ān mù shé ān chú xī wēi xuě jí chén wèi xiāo zuò shī jì zhī èr shǒu qí èr

yuán zhāo xǐ jiàn xuě,
yī shì huā shǎo cháng。
xīn nián fāng xià chē,
gù sùi yǐ cháng wǎng。
hé shī rú yì qí,
shí shí zuò tóu zhuàng。
zhī shúi jìng xún wǒ,
dōng qiáng jī chǐ xiǎng。
zhèng dāng wěn kào pú,
yí jī jìu zhǐ zhàng。
sù yàn yǐ shēng bīng,
hē bǐ jiè hé nuǎn。
yī piàn hū fēi lái,
duò wǒ shī juàn shàng。
wèi zhì shí dǐng pēng,
míng yǐn liáo tóng shǎng。
Processed in 0.434726 Second , 34 querys.