汪履道家观所蓄烟雨芦雁图

wāng lv̌ dào jiā guān suǒ xù yān yǔ lú yàn tú

xī hú mò mò shēng yān yǔ,
pǔ pǔ yuán shā fú yàn jù。
pǔ rì gāo táng sù bì jiān,
hū jiàn xī hú zùi xī pǔ。
piān fān liǎng yàn fāng yù xià,
shù zhǐ piāo rán lvè bō qù。
dú yú yī zhǐ fāng wěn mián,
yǒu mèng bù chéng yì liáng gù。
xiāo shāo bì lú qīu yè chì,
qīng shā bái shí fēn wú shù。
wǒ běn jiāng hú bù xì zhōu,
ěr bèi kuàng yì jiāng hú lv̌。
lìng rén biàn yù xún rùi láng,
hū chuán shēn rù lóng shān wù。
Processed in 3.300415 Second , 34 querys.