仁老以墨梅远景见寄作此谢之二首 其一

rén lǎo yǐ mò méi yuǎn jǐng jiàn jì zuò cǐ xiè zhī èr shǒu qí yī

huāng hán sǎo héng xié,
xī shū kāi wèi biàn。
yān hūn yǔ máo kōng,
biāo gé zhōng wēi jiàn。
wú jī fēng bìn luàn,
shùi sè yú dù miàn。
shúi lìng zhǒng xìng xiāng,
fēng wèi jí bù qiǎn。
dào rén sān mèi lì,
huàn chū súi yì xiàn。
sāi guǎn yù xiān hán,
wú láo xiě āi yuàn。
Processed in 0.347643 Second , 34 querys.