七月七日晚步至齐云楼走笔赠吴邦直

qī yuè qī rì wǎn bù zhì qí yún lóu zǒu bǐ zèng wú bāng zhí

jǐn jiāng fēng wǎn chūi zhēng qíu,
yōu rén shī sī è bù xīu。
xīn zhī wú chù kě gào sù,
diào bì zhí shàng qí yún lóu。
píng lán zhǎn mù shí yī kuài,
wàn shān bēn zǒu qū lián gōu。
húi tóu xià shì máng máng zhě,
gūi qíu cán fú lìng rén chóu。
lóu zhōng fū zǐ shén xiān líu,
dào róng yù jiá hóng guāng fú。
shǎo nián dú shū hào jiāng hǎi,
húi chūn miào yǔ shēng bǐ tóu。
zhì jūn zhōng shǐ yáo shùn shàng,
dà zuò yī yǔ sū lín qīu。
shēn shān yě sēng zhuó bǐ yǔ,
zuò shī yù zèng fán míng sōu。
jiān kǔ sī suǒ dé gè zì,
jǐn yòng chí shàng jūn láo shōu。
xiè ān xī yǔ zhī dùn yóu,
jí qí gùi yě jiā chóu móu。
gāo fēng qì shì zhèng xiāng móu,
tā nián shēn tùi bǎi wú yōu。
fù lái bǎ bì dēng cǐ lóu,
xuān qú yī xiào sān qiān qīu。
Processed in 3.016575 Second , 34 querys.