戏赠刘跛子

xì zèng líu bǒ zǐ

xiāng féng yī guǎi dà liáng jiān,
miào yǔ shí shí jiàn yī bān。
wǒ yù cóng gōng péng dǎo qù,
làn yín dūi lǐ jiàn qīng shān。
Processed in 0.522194 Second , 34 querys.