道中二首 其二

dào zhōng èr shǒu qí èr

yuán shí wú chén chù chù qīng,
yī xī huā zhào bì tiān qíng。
shān yún luàn què lái shí lù,
jī quǎn wéi wén dòng kǒu shēng。
Processed in 0.162490 Second , 34 querys.