次韵胡民望小虫堕耳

cì yùn hú mín wàng xiǎo chóng duò ěr

xiān shēng sù tǎn lv̀,
yuán rì yōng bài hè。
dú cóng yé xī wēng,
yǎn mén zuò qīng zuò。
yī zūn dùi xuān huā,
jǐu hān jīn zé duò。
wàng xíng dào wǎn xū,
kùn dǎo xiāng zhěn wò。
yī chóng zhé duò ěr,
hū jué fēng yǔ guò。
lóng lóng jìng bù yǐ,
jí qǐ hū dēng huǒ。
pǒ yí hán shā líu,
shè yǐng yīn zhōng huò。
chóng yì yì duò jǐng,
zī jiē hèn kǎn kě。
qǐ yuē wú yì chū,
yù chū dàn wèi guǒ。
liáng yōu fā qīng shī,
yuàn yǔ zhōng ē nuó。
fū zǐ yīng wěi zī,
qí yùn chū jī suǒ。
nà zhī chéng yī zùi,
zāo cǐ wēi wù cuò。
dǒu yǐ zhēn dǒu níu,
cǐ shì gǔ yì huǒ。
zhì zhī wù fù yí,
zì kě píng wù wǒ。
wǒ shī wú hǎo jù,
liáo fù xiāng chàng hé。
kǒng yì yǒu jiā jù,
yī xiào qiān chóu pò。
Processed in 0.194716 Second , 34 querys.