次韵超然游南塔

cì yùn chāo rán yóu nán tǎ

rào tǎ bù rěn qù,
xīn liáng shēng zǎo qīu。
bù jiàn jiāng xī yuè,
yī shǔi kōng yōu yōu。
kān dēng gěng zhòu yǐng,
yí xiàng qīng shuāng móu。
yǒng huái huáng yòu jiān,
céng cǐ xiá shā ōu。
wǎng shì yǐ chén jī,
fēng jié chēng gāo lóu。
gōng xī cóng wú zǔ,
lái wǎng yì fēng líu。
dàn yú sōng jú zài,
jǐng jìu yí lín qīu。
gāo fēng bù kě pān,
luò rì lìng rén chóu。
yǐ zhàng é qīng shī,
xī fēng bō bái tóu。
mài mài bù néng yǔ,
gūi xīn hào nán shōu。
jīn yǐ bù rú gǔ,
wú fù xiāng chóu móu。
hé dāng xiào chuán zǐ,
huá tíng cóng diào zhōu。
Processed in 0.224791 Second , 34 querys.