阎资钦提举生辰

yán zī qīn tí jǔ shēng chén

jié xù chūn jiāng bàn,
fēng guāng guò shàng xún。
rén jiān shì yīng guò,
dì shàng jiàn qí lín。
dòng yǔ qíng huán àn,
fēi yān yè dá chén。
huān shēng dòng xiāng chǔ,
hé qì mǎn zān shēn。
xiào yǒu yí wú bǐ,
hūi shū yì jué lún。
yī shēn hún shì dé,
zhōng rì bù wéi rén。
mèng yǐ yóu qīng jìn,
xíng dāng shì zǐ chén。
lì zhāo zhī dà tǐ,
bó gǔ jiàn quán chún。
shī miào zhōng lián dǐng,
wén gāo lèi guò qín。
gōng lián qīng sì yù,
gāng zhèng lǐn rú shén。
mù xià míng líu jí,
táng zhōng qǐ yàn chén。
guàn zhū gē bái xuě,
fú yǐ zhòu hóng lín。
zì xìng chéng yán jìu,
réng róng zào xī pín。
hé shí dù ruò shǔi,
tóng kàn shí zhōu chūn。
Processed in 0.337847 Second , 34 querys.