高安会谅师出诸公所惠诗求予为赋用祖原韵

gāo ān hùi liàng shī chū zhū gōng suǒ hùi shī qíu yú wèi fù yòng zǔ yuán yùn

huáng chén tà biàn jiāng nán àn,
jiǎo shǒu wú yán dùi hé hàn。
gù shān yǒu wū mái shēn yún,
yī yè gūi xīn chè bù duàn。
shān zhōu rì yè qù wú xīu,
wǎn shéng yù xì cán wú yóu。
fēn fēn shì tài zhēn yī mèng,
gù wǒ suǒ wèi rú zhí gōu。
lv̀ jǐn jiāng tóu shì liàng shàn,
qīng zuò gāo tán xiàng dì xiān。
yí jūn jí shì sēng tài bái,
bù rán wú nǎi zhēn mí tiān。
xiān fēng xí rén yù qīng jǔ,
tiān róng dào qì chū méi yǔ。
yǒng zuò yī cháng duò bù shōu,
shān shǔi huái yún qīng bǎi bǔ。
wǒ jīn lǎo juàn yì yōng cān,
qù sǐ zhèng rú sān mián cán。
xiāng kàn yī xiào yǒu jiā yuē,
tā rì tóng gūi wǔ lǎo ān。
rén shēng zhēn ruò qū shēn zhǒu,
píng fú gěng fàn yīn xiè hòu。
liào jūn yǒu dǎn dà yú shēn,
wèi yìng sōu suǒ yīn shī shòu。
xián tíng xià mù chū chúi yīn,
xiāng féng huán dé tóng xié shǒu。
wèi jiàn qiān shǒu wàn zhàng guāng,
xiān kàn qī bù cái bā dǒu。
Processed in 0.656588 Second , 34 querys.