寄题胜因环翠亭二首 其一

jì tí shèng yīn huán cùi tíng èr shǒu qí yī

yáo zhī yǔ kè dēng lín chù,
kàn dé yún shān dào luò hūi。
sì zhù xiǎo tíng qīng rù huà,
wàn gān hán yù bì chéng wéi。
Processed in 0.997997 Second , 34 querys.