次韵曾侯见寄

cì yùn céng hóu jiàn jì

kè shí shí mén sì,
ér jīn jǐn liǎng nián。
shuāi chí jiē wǒ lǎo,
xiè hòu shì jūn xián。
shèng yù rén chēng yà,
rú lín xìu yù xiān。
wèi xuān pān gùi shǒu,
yǐ xǔ mǎi shān qián。
lǒng mài qīu qī jìn,
tíng huái zhòu yǐng yuán。
fāng sī gūi qù rì,
hū dé jì lái piān。
yì hé méng tūi jiǎng,
qíng qīn chū ài lián。
gé yōu líng xuě jìng,
cí jǐn zhào rén xiān。
bǎ wán xīn wú yàn,
xíng yín què chàng rán。
jù zhūi gōng bù mèi,
qì pāi hàn lín jiān。
shì yǐ liáng shū yì,
míng yí gǎi bàn qiān。
yǒng huái fēng lù zhòng,
rào biàn jìu chí lián。
Processed in 1.201627 Second , 34 querys.