次韵曾机宜游山湘江晚望

cì yùn céng jī yí yóu shān xiāng jiāng wǎn wàng

tān kàn jiāng cǎo jiān jiāng huā,
bù jué yí zhōu zhù qiǎn shā。
shù bǐ xiāo xiāng chūn zì xiǎo,
jú cóng lí luò lù rén jiā。
Processed in 0.369388 Second , 34 querys.