读和靖西湖诗戏书卷尾

dú hé jìng xī hú shī xì shū juàn wěi

cháng ài dōng pō yǎn bù kū,
jiě jiāng xī zǐ bǐ xī hú。
xiān shēng shī miào zhēn rú huà,
wèi zuò chūn hán chū yù tú。
Processed in 0.224402 Second , 34 querys.