次韵晚起

cì yùn wǎn qǐ

chūn mián shī xiǎo shū kě xǐ,
hóng rì tóng lóng wén huàn qǐ。
píng shēng jiáo là guān shì jiān,
yī jué mèng xiāng rú cǐ yǐ。
Processed in 0.200005 Second , 34 querys.