书寂音堂壁

shū jì yīn táng bì

yǒng huái jiāo guǎn kùi píng shēng,
rèn yùn wú xīn gèng dào qíng。
yě huǒ shāo lú chéng lù qǐn,
shǔ tiān yīn yù yì jiāng xíng。
Processed in 0.197783 Second , 34 querys.