南岳会禅师往京口省枯木老禅过余湘上夜语及前诗三绝要谒梦蝶老居士不觉有怀其人

nán yuè hùi shàn shī wǎng jīng kǒu shěng kū mù lǎo shàn guò yú xiāng shàng yè yǔ jí qián shī sān jué yào yè mèng dié lǎo jū shì bù jué yǒu huái qí rén

ruò féng mèng dié ān zhōng lǎo,
wèi dào gūi qī yā jìu nián。
kěn shī dú lóng gāng pàn dì,
dà shèng xiǎo líng mǎi shān qián。
Processed in 0.863913 Second , 34 querys.