次韵题德冈铺

cì yùn tí dé gāng pū

jìu wén qīng xiàn shǐ lín qióng,
jīn rì gōng néng jì cǐ fēng。
shè zhě cóng jiào zuò zhēng xí,
wán gūi bù fèi fǔ jiāo tóng。
Processed in 2.737931 Second , 34 querys.