守道太尉醉乡

shǒu dào tài wèi zùi xiāng

huān bó píng shēng shù wǎng huán,
gè zhōng chéng guō wèi cháng guān。
mù gūi jiàn dǎo sān sì wǔ,
píng zhàng lào nú fú yù shān。
Processed in 0.213077 Second , 34 querys.