崇山堂五咏为通判大乐张侯赋 其四 妙观庵

chóng shān táng wǔ yǒng wèi tōng pàn dà lè zhāng hóu fù qí sì miào guān ān

xián lái shàn shì yǐ pú tuán,
huàn yǐng fú huā rù zhèng guān。
jiāng yuè sōng fēng cáng bù dé,
dà qiān jù zài yī háo duān。
Processed in 0.678050 Second , 34 querys.