会师胡卢而笑曰独无语以饯我乎因赋此

hùi shī hú lú ér xiào yuē dú wú yǔ yǐ jiàn wǒ hū yīn fù cǐ

juàn wò qí dū fēng dǐng yún,
hū chuán xián lì chǔ jiāng fén。
ài shī rèn yùn rú xiāng yuè,
yǐng rù qiān jiāng tǐ bù fēn。
Processed in 1.105068 Second , 34 querys.