次韵萧子植承务四首 其四

cì yùn xiāo zǐ zhí chéng wù sì shǒu qí sì

xìu jù duān rú wǒ wǎn yān,
bái zī huà chū shí mén shàn。
wèi lùn hàn mò liáng líu bèi,
zhǐ shì xiāo láng yì zì xián。
Processed in 0.418473 Second , 34 querys.