魏懋忠开府晋中

wèi mào zhōng kāi fǔ jìn zhōng

dāng nián zhí jiàn jī rén cún,
cǐ rì piān chéng míng zhǔ ēn。
kāi fǔ běi lái xióng zuò shì,
dà fán xī qù yàn wèi mén。
qīng píng xiǎo fú shuāng quán luò,
chì yǔ zhāo fēi xí zhèng fán。
qiān lǐ sāi yuán gūi bǎo zhàng,
yī shēn duō bìng gèng xīu lùn。
Processed in 0.215077 Second , 34 querys.