读车千秋传

dú chē qiān qīu chuán

hàn wǔ hǎo yū dàn,
jiāng chōng zhuān xiǎn zéi。
yǐn dùi dà tái gōng,
jūn chén zì xiāng dé。
shì luàn chán rén shèng,
jiān móu duō zào shì。
yuán liáng tiān xià běn,
jué gǔ zāo yíng huò。
chūn fāng yī dòng yáo,
qián xīng lěng wú sè。
kǒng wèi fú sū zhū,
jué jié chǔ jūn cè。
qū máo wáng miào móu,
zhuǎn zhàn tóng hūn shí。
chén xīn wú yǐ míng,
yě sǐ bù róng xī。
qiān qīu chū zòu shū,
piān piān jǔ qí zhí。
yī yán néng wù zhǔ,
pò nù chéng qī cè。
gūi lái jí wàng sī,
céng tái qǐ dōng yù。
tú bù qǔ qīng xiāng,
fēn máo fēi jìu dé,
yīn sī hú guān lǎo,
xiān cǐ chén qí cè。
jiā yán ruò shí yòng,
shēng gūi dāng yǒu yì。
xǐ xīn bù méng shǎng,
jiāo tóu wèi shàng kè。
hàn dào yòng rén qīng,
qǔ xiào xīu yí dí 。
Processed in 0.081751 Second , 34 querys.