送杨学士益州路转运

sòng yáng xué shì yì zhōu lù zhuǎn yùn

zhī hán xīn mìng zhí xiān péng,
yòu jiàn mín shān chì yù zhōng。
yù pèi xiǎo bān cí rì xià,
shǔi níu qīu sù zhuǎn bāo zhōng。
huā shí jǐng yì cán cóng fù,
jiào wài rén jiā zhàn dào tōng。
qí jì cì wén pín zhào yuē,
cǐ xíng yìng gèng biàn mín fēng 。
Processed in 0.091451 Second , 34 querys.