新息道中遇雪

xīn xī dào zhōng yù xuě

hán shēn xuě yā chūn,
qù qù zhī shāng shén。
cháo xué yǒu gūi niǎo,
lù qí wú zhù rén。
yuǎn guāng tiān gòng bái,
yè sè yuè xiāng qīn。
dú zhuó bù chéng zùi,
zì xián míng lì shēn 。
Processed in 0.047374 Second , 34 querys.