寄袭长老

jì xí cháng lǎo

sān jìng jīng zhēn jǐn lì kāi,
qiān zhū táo lǐ shǒu xīn zāi。
yīn qín mò guài xún jiā shù,
yòu xǐ chūn fēng guò líng lái 。
Processed in 0.063647 Second , 34 querys.