曲江津亭谒华严长老见所赐御书因成二韵

qū jiāng jīn tíng yè huá yán cháng lǎo jiàn suǒ sì yù shū yīn chéng èr yùn

shù nián bù shì yù lú bàng,
mèng duàn qiān shān gé dì xiāng。
jīn rì jiàn shī kān xià lèi,
yù shū kāi juàn dài tiān xiāng 。
Processed in 0.074536 Second , 34 querys.