送孙教授

sòng sūn jiào shòu

huáng qíng zhòng shēng jiào,
xiāo zhuāng ěr zài chí。
biān chéng nán jiào wài,
lǐ diàn zuǒ jiāng chúi。
yī ràng chén yé qì,
xián gē yìn bì wéi。
quán shèng yí chūn guō,
huā luò bì mén shí。
Processed in 0.114264 Second , 34 querys.