登太平寺次韵董宪副

dēng tài píng sì cì yùn dǒng xiàn fù

xiāo sì xíng chūn wàng xià fāng,
chéng zhōng yún wù biàn qī liáng。
yě rén lí luò tōng qián kǒu,
jiǎ kè fān qiáng chū hàn yáng。
duō nán jiàn píng kān dùi jǐu,
yī zūn wèi jǐn gèng fén xiāng。
píng jiāng shǐ zhě yáng chūn qū,
xiāo jǐn zhēng rén bìn shàng shuāng。
Processed in 0.119362 Second , 34 querys.