爱日堂为于和仲赋

ài rì táng wèi yú hé zhòng fù

yú jūn zhī jiā lín jù qū,
gōng gēng bǎ diào hé qín qú。
yuán zuò xīn tái fèng qīn lè,
yīng tí zhuó wǔ jiāng huān yú。
zhī jūn cǎi yī cháng zì zhù,
fěi dú lè ěr yí qī nú。
shàng táng zhāo xī jù gān zhǐ,
liè yǐ gāo tún jiān chún lú。
chēng shāng yuàn qīn bǎi sùi shòu,
wú yóu zhù mù wàng zhāo bū。
cháng nián shù sāng yīn mǎn hù,
lín zhōng yè yè cháo cí wū。
fú láo kǒng rǔ zǐ shì jǐn,
shēng xiáng xià rùi tiān lǐ fú。
jūn bù jiàn dōng jiā wàn shà chù yǒu yú,
shēng ér èr shí bù dú shū。
chóng zhāo jiē lǐ diào ān mǎ,
bù kěn táng zhōng wèn qǐ jū。
yòu bù jiàn xī jiā yǒu zǐ huái míng zhū,
shí nián cí jiā yuǎn yóu qù,
tiān xià háo xiá xiāng bēn qū。
bái fā zhī qīn shuāng yǎn kū,
lìng míng jì shī shēn shòu wū。
yú jūn yú jūn fēi ěr tú,
yú jūn yú jūn fēi ěr tú。
Processed in 0.071453 Second , 34 querys.