题青山白云 其三

tí qīng shān bái yún qí sān

wǒ ài shān zhōng zhù,
shān zhōng qīu fù chūn。
bái yún cháng yǎn hù,
lái wǎng duàn wú rén。
Processed in 0.096323 Second , 34 querys.