碧梧翠竹堂以暗水流花径春星带草堂分韵得径字

bì wú cùi zhú táng yǐ àn shǔi líu huā jìng chūn xīng dài cǎo táng fēn yùn dé jìng zì

yù shān zhī táng fǔ wú diàn,
dùi jǐu píng gāo fā qīng xīng。
bì wú cùi zhú zhòu shēng yīn,
jīn wǎn zhè jiāng hán yù níng。
tíng tíng shuāng fèng tà cháng yán,
jì jì gū yīng dù shēn jìng。
qǐng jūn gèng jǐn shuāng yù hú,
jiàng là yín píng pò hūn míng。
Processed in 0.281847 Second , 34 querys.