题赵子昂桃花马

tí zhào zǐ áng táo huā mǎ

xué shì dāng nián shì wǔ huáng,
zhào qí tiān mǎ rù míng guāng。
shàng lín sān yuè huā rú yǔ,
chūi luò jīn ān piàn piàn xiāng。
Processed in 0.477306 Second , 34 querys.