蝶恋花 书相如传后

dié liàn huā shū xiāng rú chuán hòu

xiāng rú bù guò shū shēng ěr。
zhēng sì wén jūn,
yíng tòu qí nán zǐ。
què zì qín xīn tōng lv̀ qǐ。
piāo piāo fù jìu líng yún qì。
bù shì tí qiáo xióng shǔ shǔi。
cái shǒu wáng sūn,
mái méi wén rén yǐ。
bó xìng mào líng shēng liǎng yì。
bái tóu yín bà xiāng rú sǐ。
Processed in 0.061620 Second , 34 querys.