望远行 蜀冈眺望怀古,和阮亭韵

wàng yuǎn xíng shǔ gāng tiào wàng huái gǔ,hé ruǎn tíng yùn

jīn nián cái guò qīng míng jié,
yòu jiàn chūn fēng cūi mù。
jǐu qí lí luò,
huà fǎng shēng gē,
dū bàng xiāo hún dī shù。
jīn chà xié yáng,
tòu dé hóng xiá yī mǒ,
wàng zhōng lv̀ shā rú xǔ。
sòng sháo huá sùi sùi,
jiāng shān yān yǔ。
xiāng yǔ。
qū zhǐ xīng wáng duō shǎo,
zhǐ lǐu yǐng yīng shēng wú shù。
diàn qián sān qiān,
qiáo tóu shí wǔ,
duàn què súi huáng gūi chù。
wéi yǒu zùi wēng jī què,
rán gōng sān guò,
zhuāng diǎn píng shān cí fù。
kàn qí hè rén lái,
chūi xiāo rén qù。
Processed in 0.067690 Second , 34 querys.