感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其四

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí sì

lìu jūn jī yuàn jìng áo hóng,
shèng zhǔ lín xuān shàng mèng xióng。
dú yǒu yí wú bà jiāng zuǒ,
qún sī xiāo xiāng yùn guān zhōng。
hǎi líng jī sù shā liàng bái,
shǎo fǔ gōng qián tiě zhù hóng。
zhēng shì què gū wú jǐn cáng,
xián gāo bǔ shì yǒu yí fēng。
Processed in 0.801517 Second , 34 querys.