感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其七

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí qī

xì lǐu jiāng jūn bǎi zhàn jīng,
ér tóng dài dé xìng míng xīn。
céng pān jiàn jiǎo húi tiān juàn,
zhòng qì huái nán yǔn jiāng xīng。
fàn lǎo yōu shí tóu gèng bái,
chī shēng rù mù yǎn cháng qīng。
chuán fēng jīn yǐ lián hé shuò,
yóu jì tún yú jiě xiào líng。
Processed in 0.096663 Second , 34 querys.