感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其八

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí bā

yī jiǎo jiāng chéng hèn wèi xiāo,
cháng huái chǔ zé pèi fāng jiāo。
zhōng yuán qí gǔ shēng xiān zhèn,
bàn bì jīn tāng tǔ jìng jiāo。
shǔ jùn cí táng cūn shè jì,
zhào zhōu rén shì jǐu bēi jiāo。
dāng shí kùi fá bǐ fú jìu,
tóu gé hé xū jiě kè cháo。
Processed in 0.212719 Second , 34 querys.