感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其十

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí shí

péng lái ruò shǔi lù sān qiān,
xiàn fù 《 cháng yáng 》 jī jiàn lián。
jùn zú jué qún xīu dòu zhàn,
é méi qīng guó yuàn huá nián。
kōng tán yù zhǔ zhēn duō shì,
xiǎo shì qiān dāo bù zhí qián。
guǎng wǔ dēng lín wú xiàn yì,
chóu kàn zhí běi jìu shān chuān。
Processed in 0.204888 Second , 34 querys.