感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其十三

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí shí sān

jiān guān zhàng cè xī yáng hóng,
lù lù píng yuán shí jǐu zhōng。
chūn chóng tǔ sī piān zì fú,
dòng yíng zuàn zhǐ zǒng nán tōng。
chóu biān wú zhú zhūi wáng pò,
cóng shì duō cái jǐn mǎ zhōng。
jìu yǔ kāi zūn zhòng jù shǒu,
wèi fáng mó hé mìng zhōng qióng。
Processed in 1.043855 Second , 34 querys.