感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其十五

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí shí wǔ

hé láng yī zhǐ bào píng ān,
bīng xuě shī piān bèi sú kàn。
chūn cǎo qī mí sī běi zhǔ,
qīu fén āi yàn chàng nán guān。
kuāng shí qiě zhì xīn tíng qì,
shè xiǎn xuán zhī shǔ dào nán。
wén shuō jiāng gāo diào yuán zhú,
àn fēng chūi yǔ dǎ chuāng hán。
Processed in 0.257993 Second , 34 querys.