入都 其八

rù dū qí bā

huáng hé tài dài shì lián tiān,
fǔ kàn zhōng zhōu yī diǎn yān。
cǐ dì jǐn néng kāi yǎn jiè,
yuǎn xíng bàn wèi hǎo shān chuān。
lù jī rù luò cái míng zhèn,
sū chè lái yóu zhuàng zhì jiān。
duō xiè yī wú qióng xiàng shì,
cán nián wù zuò shǒu yí piān。
Processed in 0.182926 Second , 34 querys.