天三谣送人还山

tiān sān yáo sòng rén huán shān

qián nián guò tiān mǔ,
yè qǐ kūi fú sāng。
bì hǎi sān wàn lǐ。
rì chū tǔ jǐu máng。
fēi guāng shàng qióng sān,
qióng sān yǔ tiān tōng。
jī xuě zì hùn dùn,
què zài yuán qì páng。
lóng jū dàn líng chú,
bái shí jiē bái yáng。
shén rén jǐu bù sǐ,
qí qì líng cāng cāng。
shǒu bǎ qīng yún zhàng,
shēn zhù yún jǐn cháng。
dǎo yǐng zhào miè méi,
piāo piāo dù yín huáng。
qí zhōng xué xiān zǐ,
miàn bái shuāng tóng fāng。
néng dú bā qióng shū,
zài qiān diāo nián fāng。
mù rù léi diàn shì,
zhāo kūi zhū què chuāng。
bèi zhé xiàng xià tǔ,
bù shǐ tōng lv̀ zhāng。
zhēn zǎi zāo qí nù,
chì zhà yù fā kuáng。
jiàn wǒ fèng huáng shān,
yī bié yì niàn shuāng。
tóng zǐ zhào rén bì,
shí rì fēi diàn guāng。
zì yán dé sì huán,
fù shì zǐ jí gōng。
qù jūn wǔ bǎi sùi,
gòng hùi ān qī shēng。
bié hòu tǎng xiāng yì,
shān tóu chūi yù shēng。
Processed in 0.357781 Second , 34 querys.