送黄仲达归温州仍寄诸友

sòng huáng zhòng dá gūi wēn zhōu réng jì zhū yǒu

cháng ān shì shàng xǐ xiāng féng,
qīng gài ēn qíng jǐu yào tóng。
jī zài kúi wéi láo xiǎng mèng,
yī zūn xiè hòu xiě qíng zhōng。
jiā shān gān jú zhèng hān lù,
jiāng àn fān qiáng hū bǎo fēng。
gūi qù jiè shēng xún jìu yǒu,
xiàng rán fāng làng xuē qín gōng 。
Processed in 1.056172 Second , 34 querys.