送友人丧二绝

sòng yǒu rén sāng èr jué

yù rèn qīng dì suǒ jǐu cháng,
é liáng dān zhào sòng jūn sāng。
lv̌ zhuāng biān hù shāng xīn qiē,
chóu dùi qīng fēng xiǎng dù kāng 。
Processed in 0.069115 Second , 34 querys.